Collegium musicum

komorní orchestr Pedagogické fakulty MU

milossmerda@seznam.cz

e.tomastik@seznam.cz

www.colegiummusicum.cz

colegiummusicum.cz

 

Pedagogická fakulta MU

Poříčí 31

60200 Brno

 

Studentský komorní orchestr

zabývající se interpetací vážné hudby

skladatelů baroka, klasicizmu, romantizmu i soudobých autorů.

 

 

Historie a současnost komorního orchestru Collegium musicum
  
   Smyčcový orchestr Collegim musicum založil na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Brně v šedesátých letech minulého století odborný asistent PhDr. Ladislav Fučík. Uměleckým vedoucím tohoto orchestru a dirigentem byl do roku 1986. Orchestr byl tvořen studenty pedagogické fakulty studujícími předmět hudební výchova pro 2. stupeň základní školy a studenty učitelství pro národní školu se specializací hudební výchova. V době vzniku měl orchestr 15 členů. Počet hráčů se v průběhu doby měnil. Problematické bylo obsazení skupiny viol, proto bylo nutné pro vystoupení zajistit i výpomoc z  řad studentů konzervatoře. Orchestr se prezentoval nejen na úrovni fakultní a univerzitní, ale připravoval a realizoval  i výchovné koncerty pro žáky 1. i  2. stupně základních škol v mnoha městech republiky. Činnost orchestru skončila v roce 1986.  Částečně byla tato skutečnost způsobena odchodem L. Fučíka do důchodu, ale také velkým úbytkem studentů houslistů.
    O obnovu  orchestru se pokusil v roce 2000 Mgr. Martin Slávik, který v té době působil na katedře hudební výchovy, kde zajišťoval výuku hry na housle. K obnově však nedošlo. Scházela se nepravidelně jen malá skupina studentů a počet příležitostných vystoupení byl minimální.
    V roce 2002 se externím vyučujícím pro hru na housle stal na  Katedře hudební výchovy Mgr. M. Šmerda. Po roce působení na katedře se mu podařilo od školního roku 2003 – 2004 realizovat záměr o znovuzaložení  orchestru Collegium musicum. Orchestr začal pracovat ve složení: 4 první housle, 3 druhé housle, 1 viola, 1 violoncello. Kromě hráčky na violoncello
 byli všichni členové orchestru studenty PdF. Výběr repertoáru byl silně ovlivněn obsazením nástrojových skupin. Part violy byl přepisován do houslí. Vybírány byly tituly, které tuto úpravu umožňovaly (výběr z díla autorů Corelli, Vivaldi). První vystoupení se uskutečnilo v prosinci 2003 v rámci  vánočního koncertu pořádaného katedrou hudební výchovy.
     Od roku 2005 vzrostl počet členů orchestru na cca 25 - 30. Velmi    tomu napomohla  skutečnost, že se orchestr otevřel zájemcům ze všech fakult Masarykovy univerzity, ale i  jiných vysokých škol v Brně.

Od září roku 2008 až do června 2017 spolupracoval s orchestrem Miroslav Tesař jako dirigent a organizační  pracovník. Od září 2017 spolupracuje s orchestrem jako dirigent

MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D.

 

Vzhledem k tomu, že nejen v každém novém školním roce, ale i v každém semestru se mění hráči, je často obtížné sestavit obsazení nástrojových skupin – především viol

a violoncell. V současnosti má orchestr kolem 30 členů, i díky o rozšíření o dechové nástroje,

což umožňuje provádět i díla autorů, kteří komponovali pro komorní orchestr s dřevěnými dechovými nástroji.

Orchestr Collegium musicum je jednoznačně nejstarším pravidelně zkoušejícím a koncertujícím vysokoškolským orchestrem nejen na Masarykově univerzitě, ale i na Moravě, který vedou vyučující, kteří jsou aktivními profesionálními hudebníky. Působí při Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Prezentuje nejen Pedagogickou fakultu, ale i celou Masarykovu univerzitu  na koncertech nejen v Brně a na Moravě, ale i v zahraničí - např. v Petrohradu jako doprovázející orchestr na koncertě laureátů mezinárodní kytarové soutěže. Je též vítězem ve své kategorii na soutěži v italském Lancianu.